Privacyverklaring

Hanfo, gevestigd aan Horizon 94
6661 PB Elst (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://hanfo.nl
Horizon 94
6661 PB Elst (Gld)
Tel: +31648537978

Han Winters is de Functionaris Gegevensbescherming van Hanfo
Hij/zij is te bereiken via info@hanfo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hanfo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

A) Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hanfo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hanfo publiceerd foto’s op zijn website van mensen voor zijn portfolio om opdrachten te verwerven.
Foto’s die in opdracht gemaakt worden daar vraagt Hanfo aan de geportretteerden vooraf toestemming om deze te mogen plaatsten op zijn website.
Foto’s die vrij gemaakt worden door Hanfo voor artistieke doeleinden zoals straatfotografie e.d. daarvoor vraagt Hanfo geen toestemming.
Mocht het zo zijn dat u foto’s van uzelf aantreft op www.hanfo.nl waarvoor u geen toestemming hebt gegeven of niet wilt dat deze openbaar op de website van Hanfo staan, neemt u dan contact op en Hanfo zal in overleg deze foto’s, bij bezwaren van redelijk belang, verwijderen van zijn website.
Dit geld ook voor foto’s van kinderen, huisdieren e.d waarvoor u als ouder/voogd/verzorger geen toestemming heeft gegeven of niet eens bent met een dergelijke publicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Hanfo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hanfo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Hanfo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanfo) tussen zit.

Hanfo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10, virusscanner, adware scanner, foto editing software en illustratie en website programma’s.
Verder worden alle foto’s, adresgegevens e.d opgeslagen op vaste schijven die niet aan een internet netwerk gekoppeld zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Hanfo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor persoonsgegevens voor particulieren zoals onder A geschets bewaren wij een bewaartermijn van 5 jaar.
Dit gezien de wettelijk bewaartermijn van de gegevens voor de belastingdienst.

Foto’s blijven zolang bewaard totdat deze vergaan, tenzij een opdrachtgever wenst dat Hanfo het beeldmateriaal vernietigd.
Foto’s die door Hanfo gemaakt worden niet in opdracht om artistieke reden worden nooit vernietigd tenzij dit gerechtelijk wordt afgedwongen.
Bij bezwaren van redelijk belang zal Hanfo foto’s altijd verwijderen van zijn website.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hanfo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Hanfo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanfo.

U kunt een verzoek tot opvragen, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hanfo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hanfo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hanfo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hanfo.nl